Pedagogické dokumenty MŠ

Koncepcia rozvoja školy

Koncepcia-rozvoja-školy-na-roky-2023-2025 Ebrada

Vyhodnotenie koncepcie rozvoja materskej školy za roky 2020-2022

Dokumenty na čítanie

Zásady podávania a preverovania oznámení

Správa o VVČ za rok 2022-2023

Program aktualizačného vzdelávania na šk.rok 2022-2023

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Dodatky k šk. poriadku 1-4

Doplnok k šk.poriadku 5-6

Adaptácia dieťaťa v materskej škole

Etický kódex učiteľa

Žiadosť o prerušenie a ukončenie dochádzky do MŠ

Ziadost-o-prerusenie-dochadzky-MS Solosnica

žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa°do MŠ

 

Dokumenty pre povinné predprimárne vzdelávanie

Povinne-predprimarne-vzdelavanie

Povinne-predprimarne-vzdelavanie_Sprievodca-cielmi-a-obsahom

Profil-absolventa-predprimarneho-vzdelavania

Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa – predškoláka

Suhlas-pediatra-s-PPPV

Informovaný súhlas zákonného zástupcu o pokračovaní PPV