Rada školy

Predseda Rady školy: Mgr. Jana Kordošová  (pedagogický zamestnanec)

Členovia Rady školy:

Ing. Čermáková Marta (poslanec Obecného zastupiteľstva)

Monika Žilavá (nepedagogický zamestnanec)

Lenka Pápežová (zástupca rodičov)

Ľubomíra Chvílová (zástupca rodičov)